دفتر نمایندگی فهرج کرمان روز پنجشنبه سوم خرداد 1397، ضمن برگزاری جلسۀ آموزشی برای بهورزان و بیماران، فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

مسئولیت علمی این دفتر نمایندگی به عهدۀ دفتر نمایندگی کرمان بوده و خانم دهقان امور اجرایی این دفتر را به عهده دارند.

از ابتدای آغاز به کار این دفتر تاکنون بیش از 60 بیمار در این دفتر نمایندگی پذیرش شده اند و خدمات مختلف دریافت کرده اند.