افزایش آگاهی بیماران به فرآیندهای تشخیص و درمان:

  1. برگزاری دوره های آموزشی یک روزه برای عموم مردم
  2. برگزاری جلسه های آموزشی برای اعضاء، خانواده ها و سازمان های مختلف
  3. چاپ و نشر بروشور، پوستر، کتاب های آموزشی و پیام های آموزشی عمومی و تخصصی
  4. تهیه و نشر فیلم های آموزشی
  5. پاسخگویی به سوال های پزشکی اعضا
  6. نشر مقاله های آموزشی در شبکه های مجازی انجمن 

آموزش همگانی شناسایی عوامل خطر و پیشگیری از برخورد با این عوامل در سطح خانواده ، محیط های کاری و اجتماع

  1. انتشار مقاله های آموزشی در مورد صرع در نشریات آموزشی و علمی
  2.  ارائه پیام های آموزشی در فضاهای مجازی
  3. نشر ایده های مناسب جهت تهیه انیمیشن و یا فیلم های داستانی