معرفی منتخبین مجمع عمومی ۱۴۰۰

منتخبین مجمع عمومی سال ۱۴۰۰

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر کورش قره گزلی

متخصص مغز و اعصاب

استاد دانشگاه شهید بهشتی

30 رای

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر رضاشروین بدو

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

28 رای

عضو اصلی هبئت مدیره

دکتر داریوش نسبی طهرانی

متخصص مغز و اعصاب

عضو هیئت موسس انجمن صرع ایران

24 رای

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر بهنام صفرپور لیما

متخصص مغز و اعصاب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 رای

عضو اصلی و مبتلا به صرع

فاطمه عباسی سیر

کارشناس پرستاری

17 رای

عضو علی البدل متخصص

دکتر رضا محمدی

دکترای روانشناسی

21 رای

عضو علی البدل مبتلا به صرع

کامران نورائی جوان

کارشناس علوم سیاسی

12 رای

بازرس اصلی

امیرسهیل پیرایش فر

کارشناس ارشد پلیمر

25 رای

بازرس علی البدل

ساناز منوچهری

کارشناس زیست ملکولی

15 رای