تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

فروردین 1400

خدمت دکتر اطهری به جامعۀ پزشکی

در جامعۀ ما رسم بدی عادت شده است و آن هم توجه و تماشای آسيب های آدم ها و همنوعان است!  نمی دانم چرا ديدن رنج، سختی، مشكلات و كاستی ها برای ما جذابتر است تا تماشای پيشرفت و موفقيت يكديگر! همانطور كه تا روزنامه می خريم، يكراست می رويم سراغ صفحۀ حوادث! خبرنگاران و گزارشگران ما...