اگر شما تمایل به کار داوطلبانه در انجمن صرع دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید و با واحد مشارکت‌های انجمن صرع تماس بگیرید : 02188463355

این توافق‌نامه در تاریخ ……………………. بین انجمن صرع ایران  و خانم/آقای …..  که پس از این “داوطلب” خطاب خواهد شد و برای ارائه‌ی خدمات شرح داده شده‌ی زیر توسط داوطلب و در مدت زمان تعیین شده در این توافق‌نامه، منعقد می‌شود. طرفین توافق‌نامه متعهد به پذیرش و اجرای موارد ذکر شده در زیر می‌باشند:

۱ -خلاصه شرح وظایف داوطلب : داوطلب متعهد می‌شود که خدمات زیر را با اهداف خیرخواهانه در استان تهران /شهر  تهران/ دفتر ……  با صرف ….. ساعت کار مفید در هفته در راستای اهداف تعیین شده توسط انجمن صرع ایران ارائه دهد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۲ -بر اساس این توافق‌نامه، تمام فعالیت‌های داوطلب در مدت زمان اعتبار این توافق‌نامه با مقاصد خیرخواهانه انجام خواهد شد و داوطلب، هیچ گونه حقوق، مزایا و حق‌الزحمه‌ای در ازای ارائه خدمات دریافت نخواهد کرد.

 ۳ -داوطلب در طول مدت این قرارداد متعهد به رعایت اصول، قوانین و مقررات سازمان و همچنین متعهد به گزارش‌دهی به افراد تعیین شده از کارکنان سازمان و یا داوطلبان دیگر به عنوان مسئول مستقیم وی می‌باشد.

 ۴ -داوطلب متعهد می‌گردد در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط سازمان شرکت کند.

 ۵ -در پایان دورۀ همکاری داوطلب، تقدیرنامه‌ای به پاس تلاش‌های خیرخواهانه به ایشان اعطا خواهد شد. این توافق‌نامه از تاریخ عقد آن تا تاریخ ………………….  با رعایت تمام نکات ذکر شده‌ی فوق معتبر می‌باشد.

 

امضاء طرفین و تاریخ:

مدیر عامل انجمن صرع ایران                                                         نام و نام خانوادگی و امضای داوطلب