• در یک تشنج تونیک، بدن، بازوها یا زانوها ناگهان دچار سفتی و انقباض می شوند.
  • تشنج های تونیک، معمولاً در هردو طرف مغز شروع می شوند. اگر چه کانون شروع آنها می تواند از یک منطقه هم باشد.
  • معمولاً نیازی به کمک های اولیه نیست؛ مگر اینکه هوشیاری فرد تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
  • این تشنج ها ممکن است در هر فردی اتفاق بیفتند، ولی بیشتر در سندرم لنوکس گاستو و سایر سندرم‌های صرعی، به صورت ترکیب با تشنج‌های دیگر، دیده می‌شوند.

“تون” عضلانی به کشش طبیعی ماهیچه‌های در حال استراحت گفته می شود. در یک تشنج تونیک، تون عضلانی به شدت افزایش می‌یابد : در بدن، بازوها، یا زانوها ممکن است ناگهان انقباض یا سفتی دیده شود.

فرد ممکن است هوشیار باشد یا تغییر کمی در سطح هوشیاری‌اش اتفاق بیفتد. این تشنج‌ها بیشتر در خواب اتفاق می‌افتند و معمولاً هر دو طرف مغز را درگیر می‌کنند.

مدت آنها کوتاه بوده و کمتر از 20 ثانیه طول می‌کشند. در زمان شروع تشنج، اگر فرد ایستاده باشد، بر زمین می‌افتد.