داروهای ضدصرع

اتوسوکسماید

 • زارونتین

استازولامید

 • دیاموکس

اسید والپروئیک

 • سدیم والپروات
 • دپاکن
 • شربت اورفیریل

اکس کاربازپین

 

پرگابالین

 

پریمیدون

 • مایزولین

 

توپیرامات

 • توپوماکس

دیازپام

 • دیازپام رکتال
 • آمپول دیازپام
 • قرص

زونیساماید

فنوباربیتال 

فنی توئین

 • دیلانتین

کاربامازپین

 • تگرتول