روز ملی صرع

روز ملی صرع

طرح تشكيل «انجمن صرع ايران» برای حمايت از بيماران مبتلا به صرع در سال ١٣٧٣ به مراحل نهايی خود رسيد و اين انجمن فعاليت رسمی خود را از اول بهمن سال ١٣٧٤ با ثبت رسمی آغاز كرد.

در دهۀ هشتاد و تأکید انجمن جهانی صرع برای ثبت روزملی صرع، انجمن صرع ایران پیشنهاد روز اول بهمن را به مناسبت سالگرد تأسیس انجمن صرع به مجلس شورای اسلامی داد.

مجلس شورای اسلامی با نظر مساعد، موضوع را برای پیگیری و تعیین روز به وزارت بهداشت ارجاع  داد؛ که متأسفانه در شورای فرهنگ عمومی مورد تأیید قرار نگرفت.

 

 

[porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۷” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b7%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2095″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۶” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۵” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b5%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۴” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b4%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۳” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b3%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۲” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b2%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۱” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b1%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”روز ملی صرع ۱۳۹۰” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25b9-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b0%2F|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094″ btn_align=”porto-btn-center”]