دفتر نمایندگی بندرعباس در تاریخ  چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 با برگزاری مراسمی در بیمارستان مهدیه با حکم نمایندگی به دکتر فاطمه صدیق مروستی، متخصص مغز و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر دکتر احمد نگهی، نمایندۀ علمی انجمن صرع در این دفتر نمایندگی است و خانم زهره محسنی و خانم آرش ، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارند.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 400 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.