دفتر نمایندگی جنوب استان کرمان در تاریخ چهارشنبه 12 مهرماه 1397 با افتتاح سرای سمن های سلامت جنوب کرمان آغاز به کار کرد.

در ابتدا حکم نمایندگی برای دکتر شهرزاد میرفخرایی صادر شد و با توجه به مهاجرت ایشان، هم اکنون مسئولیت این دفتر با دکتر الهام نظری قصری و امور اجرایی بر عهدۀ خانم پردلی است.

از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به 80 عضو در این دفتر، پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.