دفتر نمایندگی کرمان در سال 1385 با حکم نمایندگی به دکتر اکبر حمزه ای مقدم، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر دکتر حسینعلی ابراهیمی، نمایندۀ علمی انجمن صرع در این دفتر نمایندگی است و خانم کریمی، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 200 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.