دفتر نمایندگی خراسان رضوی در سال 1392 با حکم نمایندگی به دکتر مهران همام، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر دکتر رستمی، نمایندۀ علمی انجمن صرع در این دفتر نمایندگی است و خانم بوژمهرانی، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 400 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.