دفتر نمایندگی قم از اردیبهشت سال 1383 با حکم نمایندگی به دکتر شهاب الدین طباطبایی، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر خانم مرادی، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 1000 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.