دفتر نمایندگی سمنان در تاریخ یکشنبه 28 بهمن ماه 1397 با برگزاری یک جلسۀ آموزشی دربارۀ صرع برای مراقبان بالینی، خود را رسماً آغاز کرد.

دکتر افشین سمائی؛ متخصص مغز و اعصاب به عنوان نمایندۀ علمی انجمن صرع ایران در استان سمنان و خانم تشرفی امور اجرایی این دفتر را به عهده دارند.

از ابتدای تأسیس این نمایندگی تاکنون، نزدیک به 30 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.