دفتر نمایندگی شهرکرد از زمستان 1397 با حکم نمایندگی به دکتر ناهید جیواد، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 40 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.