دفتر نمایندگی تبریز در شهریور 1384 با حکم نمایندگی به دکتر داریوش سوادی اسکوئی، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر خانم طباطبایی، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 500 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.