دهمین کنگره صرع (1392)

کتاب خلاصه مقالات

برگزاری دهمین کنگرۀ بین المللی صرع

انجمــن صرع ايــران دهمين کنگرۀ سراســری صــرع را با حضور متخصصان مغز و اعصاب، جراحان، روانپزشــکان و ساير تخصص هــای مرتبط در تاريخ های 17 الی 19 مهر ماه ســال جاری در تالار امام علی دانشــگاه علوم پزشــکی شهيد بهشتی تهران برگزار کرد.
” دکتر کــورش قره گزلی” رئيس کنگــره، هدف از برگزاری کنگرۀ ســاليانۀ صرع را تبادل آخرين اطلاعات علمی در مورد صــرع و توجه ويژه به درمان افراد مبتــلا به صرع که بين يک الی يک ونيم درصد کل جمعيت جامعه را تشــکيل می دهند، عنوان کرد.
اين برنامه با سخنرانی “دکتر علی اکبر اسدی پويا” دبير علمی کنگره افتتاح شد.
دکتر اســدی پويا گفت: ” امســال برگــزاری کنگرۀ صرع بر اســاس تم تشخيص و درمان برنامه ريزی شد. به همين منظور در اين ســه روز صبح ها با استفاده از تجربه های استادان رشتة مغز و اعصاب، برنامه به صورت آموزشــی در زمينۀ تشخيص و درمان ارائه شــد و بعدازظهرها مقاله های پژوهشی که حاصل تحقيقات همکاران است ارائه شده است”.
وی ضمن آرزوی مفيد بودن کنگره برای شــرکت کنندگان، افزود: ” امســال از ميان مقاله های ارائه شــده به کنگره، بيشتر مقاله هايی که در مورد تشخيص و درمان بودند، پذيرفته شدند تا کنگره به هدف خود نزديکتر شود”.
سپس” دکتر حسين پاکدامن” – رئيس انجمن مغز و اعصاب ايران در ســخنرانی خود ضمن تشــکر از زحمات دکتر اسدی پويا و دکتــر قره گزلی و نيز شــرکت کنندگانی که از راه های دور بــه کنگره آمده بودند، گفت: ” صــرع اول به اين دليل که همکاران متخصص بيشــترين کمک را می توانند در ميان ساير بيماری های نورولوژی به افــراد مبتلابه صرع ارائه دهند و دوم به دليل شــيوع بالای اين بيماری نسبت به ساير بيماری ها، در ميان بيماری های نورولوژی از اهميت ويژه ای برخوردار است و نياز به توجه بيشتری دارد”.
در ادامه، اين کنگره در روز اول با ســه جلسة هئيت رئيسه، دو جلســه پرسش و پاسخ و دو کارگاه آموزشی، در روز دوم نيز با سه جلســه هيئت رئيسه، دو جلسه پرســش و پاسخ و يک کارگاه آموزشــی از ســاعت 8 الی 18:30 و در روز سوم با دو جلسه هيئت رئيسه و دو جلسه پرسش و پاسخ از ساعت 8 الی 14 برگزار شد.
اين کنگره که برای دهمين ســال متوالی به وســيلۀ انجمن صرع برگزار شــد، مهمان 300 نفر شرکت کننده و 10 شرکت دارويی و تجهيزات پزشکی بود.