یازدهمین کنگره صرع (1393)

کتاب خلاصه مقالات

برگزاری یازدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

انجمن صرع ايران يازدهمين کنگرة سراســری صرع را با حمايت و همکاری مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا با حضور متخصصان مغز و اعصاب، جراحان مغز و اعصاب، روانپزشکان و ساير تخصص های مرتبط در تاريخ هشــتم تا دهم بهمن ماه سال جاری در سالن همايشهای رازی تهران برگزار کرد.
رئيس اين کنگره “دکتر حسين پاکدامن” و دبير آن “دکتر پرويز بهرامی” بود که بيش از 450 نفر شــرکت کننده داشــت و با حضور دکتر عليرضا زالی، ريئس سازمان نظام پزشکی کشور و با رونمايی از تمبر يادبود کنگره، افتتاح شد.

دکتر بهرامی هدف از برگزاری اين کنگره را تبادل آخرين اطلاعات علمی متخصصان در مورد صرع عنوان کرد. دبير کنگــره ضمن قدردانی از همکاری و همراهی صميمانة دکتر حســين پاکدامن، ريئس انجمن مغز و اعصاب ايران در برگزاری اين کنگره، گفت: “امســال علاوه بر همکاران داخل کشــور، ميزبان چند نفراز استادان برجستة دانشگاه های کانادا، آمريکا، ژاپن و لبنان نيز در اين کنگره بوديم”.

دکتر بهرامی افزود: “محورهای مــورد بحث در اين کنگره در مورد شبکة عصبی و ســلولی در مغز(دورنمای جراحی)، نشانه شناسی تشنج وعملکــرد موضعی در صــرع مقاوم به درمان و قبــل از جراحی، مرگ ناگهانی وغير منتظره در صرع، روش های نوين تشخيص صرع، نوار مغز درون جمجمه ای در صرع موضعی با آسيب مغزی و بدون آسيب مغزی، تصويربرداری چند کيفيتی در صرع، نقشه برداری مغز، جنبه های روانی صــرع، تفاوت های درمانــی صرع در کودکان وبالغــان، انواع روش های درمانی صرع شــامل درمان دارويی، رژيــم غذايی، تحريک عصب واگ و درمان جراحی، روش درمان صرع پيوســته و بســيار مقاوم ودرمان ايمونوتراپــی آن، انجام مشــاورة بيماران مبتلا بــه صرع در بخش های داخلی و جراحی، داروهای ضدصرع در بارداری و شيردهی بود.”

وی ادامــه داد: “ دو پانل دربارة صرع مقــاوم به درمان، درمان جراحــی آن، مشــکلات و موانع آن در ايــران و همچنين اخلاق و قوانين اجتماعی برای افراد مبتلا به صرع در کنار سخنرانی ها برگزار شد”.

اين متخصص مغز و اعصــاب همچنين از برگزاری چهار کارگاه : EEG و Video EEG Monitoring بــا موضوع هــای آموزشــی درمان اصولی و درست صرع، چگونگی خواندن نوار مغز درمرحلة اينترايکتال، تشــخيص و درمان موارد غيرصرعی با تمرکز برتشــنج های کاذب و ارزيابــی قبل از عمل و انتخــاب بيمار برای جراحی صرع همراه با کارگاه های پرستاری: انجام نوارمغز به روش بين المللی10-10و 20-10 و نحوة برخورد پرستار و مديریت بيمار در هنگام تشنج، در اين کنگره خبر داد.

دکتــر حميده مصطفايی، مديــر عامل انجمن صرع ايــران در مورد يازدهمين کنگــرة صرع گفت: “در اين کنگره که با بيش از يک ســال برنامه ريزی و تلاش انجمن صرع ايران با همکاری مجموعه ای از گروه های مختلف برگزار شــد، ســعی بر اين بود که علاوه بر گروه های پزشــکی متخصص، برای گروه های پرستاری و روانشناسی به عنوان دستياران کمک کننده به بازتوانی مبتلايان به صرع نيز آموزش هايی در نظر گرفته شود”.

دکتــر مصطفايی افزود: “يازدهمين کنگرة صرع تعداد 120 مقاله دريافت کرده بود که همة اين مقاله ها بســيار ارزشمند و علمی بودند اما پس از داوری و بررســی به دليل محدوديت زمانی، تعداد 40 مقاله به عنوان ســخنرانی و تعداد 80 مقاله به صورت پوســتر برای ارائه در کنگره پذيرفته شد”.

انجمن صرع ايران امســال با واگذاری اطلاع رسانی کنگره به يکی از شرکت های خبری، دو نشست مطبوعاتی برگزار کرد و اطلاع رسانی وســيعی برای ارسال مقاله های علمی و دعوت برای شرکت در کنگره صورت گرفت.
همچنين همکاری شرکت رکســان قبل از کنگره کمک مؤثری به تبليغات کرد و در روزهای برگــزاری کنگره همکاری صميمانه ای در اجرای آن داشت.
شرکت های دارويی و تجهيزات پزشکی که در کنگره شرکت کرده بودند، ارزيابــی مثبتی از برگزاری و تعداد شــرکت کنندگان کنگره داشتند.