معرفی منتخبین مجمع عمومی ۱۳۹۸

منتخبین مجمع عمومی سال ۱۳۹۸

دکتر کورش قره گزلی

متخصص مغز و اعصاب 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر غلامرضا زمانی قلعه تکی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

عضو اصلی 

 

دکتر رضاشروین بدو

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

عضو اصلی

دکتر فاطمه مروستی

متخصص مغز و اعصاب

عضو اصلی 

فاطمه عباسی سیر

کارشناس پرستاری

عضو اصلی – مبتلا به صرع 

دکتر محمود محمدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

عضو علی البدل 

دکتر داریوش نسبی طهرانی

متخصص مغز و اعصاب

عضو علی البدل 

علیرضا محسنی

کارشناس ارشد مهندسی معدن

بازرس اصلی

امیرسهیل پیرایش فر

کارشناس ارشد مهندسی صنایع و پلیمر

بازرس علی البدل