معرفی منتخبین مجمع عمومی ۱۳۹۹

منتخبین مجمع عمومی سال ۱۳۹۹

فریده غفوری نیا

بازرس اصلی

امیرسهیل پیرایش فر

بازرس علی البدل