آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانۀ موسسۀ حمایت از بیماران مبتلا به صرع

(انجمن صرع ایران)

شماره ثبت 8810 – شناسۀ ملی 10100374429

 

بدینوسیله از اعضای محترم انجمن صرع ایران دعوت می شود در جلسةمجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در روز چهارشنبه مورخ  13/04/1403 ، رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان شریعتی، انتهای پل سیدخندان، نرسیده به خیابان شهیدکابلی(دبستان)، پلاک 1352 شرکت فرمایند.

تمامی اعضاء رسمی(پیوسته) مبتلا به صرع که حق عضویت سالانة خود را پرداخت کرده و نسبت به تکمیل پرونده و تمدید عضویت اقدام کرده باشند،  به عنوان عضو فعال حق رأی خواهند داشت. لذا از اعضای محترم واجد شرایط، دعوت می شود با همراه داشتن کارت عضویت معتبر در ساعت مقرر، حضور به هم رسانند.

  • دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانة انجمن به شرح ذیل خواهد بود:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1402

  2. استماع گزارش بازرس قانونی

  3. تصویب حق عضویت سالیانه

  4. انتخاب بازرس قانونی برای مدت یک سال

 

هیئت مدیرۀ انجمن صرع ایران