انجمن صرع ایران دو برنامۀ علمی کنفرانس تازه های مدیریت صرع و تشنج را به صورت همزمان با کارگاه آموزشی نوارمغزی در روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه از ساعت ۸ تا ۱۴/۳۰ در سالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار کرد.

هدف اصلی از برگزاری کنفرانس تازه های مدیریت صرع و تشنج که به دبیری دکتر حمیده آرون، استادیار بیماری های مغزواعصاب و فلوشیپ صرع و با حمایت شرکت اشبال شیمی برگزار شد، بررسی تازه های مدیریت صرع و تشنج بود.

دکتر آرون دربارۀ موضوع های مورد بحث در این کنفرانس گفت: در این‌کنفرانس با کمک همکاران متخصص در مورد تقسیم بندی جدید صرع و تشنج، زمان مناسب برای شروع درمان با داروهای ضد تشنج، آگاهی از زمان و شرایط مناسب برای قطع درمان با داروی ضد تشنج، آشنایی با تظاهرات ناشایع و غیرمعمول در صرع، آشنایی با تشنج در بیماری های عروقی مغز، آگاهی از گزارش مواردی از اشتباهات تشخیصی در صرع به بحث و تبادل نظر پرداختیم و در انتهای برنامه نیز با اجرای پانل به سؤال های همکاران پاسخ داده شد.

این برنامۀ علمی که با سخنرانی دکتر حسینعلی ابراهیمی، استاد بیماری های مغزواعصاب؛ دکتر سهراب هاشمی فشارکی، متخصص مغزواعصاب و فلوشیپ صرع؛ و دکتر رستم سیف الدینی، استادیار بیماری های مغزواعصاب  برگزار شد، برای متخصصان و جراحان مغزواعصاب و روانپزشکان و همچنین فوق تخصصان اعصاب و روانپزشکان کودک امتیاز بازآموزی داشت.

همزمان با این برنامه، کارگاه نوارمغزی نیز برای تکنسین های نوارمغز با تدریس دکتر سهراب هاشمی فشارکی و مهندس فرزاد عبدی با موضوع های شناخت عملکرد و افزایش کیفیت نوار مغزی برای بیماران، روش های نوین گرفتن نوارمغز و آشنایی با سیگنال های مورد نیاز کارشناسان، برگزار شد و به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا شد.