انجمن صرع ایران روز پنجشنبه هفتم دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۴ اقدام به برگزاری کارگاه نوارمغزی برای ۱۲ نفر تکنسین نوارمغزی کرد.

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

       هدف از برگزاری این‌کارگاه افزایش و به روز رسانی دانش کادر درمانی مغزواعصاب بود.در این برنامةآموزشی دکتر محمود محمدی، فوق تخصص مغزواعصاب کودکان و استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران؛ به همراه مهندس فرزاد عبدی، مدیرعامل شرکت کاردان‌تجهیز به آموزش تئوری و عملی در مورد نوارمغز پرداختند. مدرسان در این کارگاه در اهمیت آموزش و اطلاعات مورد نیاز تکنسین های نوار مغزی، توصیف شغلی تکنسین ها، نوار مغز در کودکان، اهمیت و چگونگی گرفتن شرح حال دقیق و مناسب از بیمار هنگام گرفتن نوار مغز، جایگذاری صحیح الکترودها و اهمیت آن، شناخت ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ثبت نوار مغزی، اهمیت شناخت آرتیفکت و سیگنال های نوار مغزی و شیوهُ ثبت صحیح نوار مغز در کودکان و بزرگسالان پرداختند.

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

       در پایان نیز انجمن صرع ایران به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه تخصصی نوارمغزی را تقدیم‌کرد.

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی

برگزاری کارگاه تخصصی نوار مغزی