عکس و فیلم نمایندگی فهرج

برگزاری جلسۀ آموزشی برای بهورزان و بیماران