عکس و فیلم نمایندگی ارومیه

جلسه با مسئول اجرایی نمایندگی ارومیه