حسین شاه محمدی : عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, کارشناس روان شناسی

2 – مسعود مهدی زاده : کارشناس روان شناسی بالینی

3 – شهرام یاقوتی آذر : کارشناس ارشد روان شناسی

مقدمه و هدف         

بيماران مصروع كه نيازمند توجه خاص پزشكي و رفتاري هستند، اضطراب هاي متفاوتي را در زندگي تجربه مي كنند. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير تكنيك هاي رواني ريلكسيشن و توجه برگرداني بر كاهش اضطراب بيماران مصروع مي باشد.

روش تحقيق

 آزمودني هاي اين پژوهش را 40 نفر از بيماران مصروع  انجمن صرع تبريز كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده اند، تشكيل مي دهند. اين پژوهش در قالب طرح پيش آزمون پس آزمون با كنترل، در قالب 4 گروه آزمايشي تن آرامي، توجه برگرداني، تن آرامي توجه برگرداني و ليست انتظار، تحت آموزش تكنيك هاي آرام بخشي قرار گرفته و ميزان اضطراب آن ها به دنبال دريافت آموزش هاي مربوطه، مورد مقايسه قرار گرفت. براي تحليل داده اي پژوهش حاضر از روش تحليل واريانس عاملي و Anova استفاده شد.

يافته هاي پژوهش

يافته هاي پژوهش حاضر نشان دادند كه آموزش تكنيك ها، به طور معني داري سبب كاهش نشانه هاي اضطراب پنهان و آشكار در بيماران شده ( p < 0/05 ) كه چنين تغييري در بيماران گروه كنترل مشاهده نشد. همچنين تاثير آموزش ها در بين دو جنس تفاوتي نداشته و بين سطوح مختلف تحصيلات نيز در كاهش اضطراب تفاوت وجود نداشت.

نتيجه گيري

با توجه به نتايج آموزشي تكنيك هاي رواني، تن آرامي و توجه برگرداني بر كاهش اضطراب بيماران مصروع، به كارگيري اين روش ها در كليه سطوح پيشگيري و درمان بيماران مصروع، ضروري به نظر مي رسد.

واژگان كليدي: تكنيك توجه برگرداني، تكنيك آرام سازي يا ريلكسيشن، اضطراب، بيماران مصروع