• اهداف بلندمدت

تلاش و همکاری انجمن با سایر سازمان‌ها در راستای دستیابی به اهداف ذیل است:

 1. کمک به بهبود روش‌های تشخیصی – درمانی صرع
 2. تلاش در جهت پیشگیری عمومی
 3. همکاری در بازتوانی جسمی، روانی، اجتماعی بیماران
 4. کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی بیماران

راهبردها :

 • آموزش عمومی و تخصصی
 • پژوهش کاربردی و مبتنی بر نیاز اعضاء
 • سرمایه گذاری و حمایت در ارائه خدمات بالینی
 • ارائه خدمات حمایتی، تامین اجتماعی و رفاهی
 • اطلاع رسانی و آگاه سازی اعضاء و جامعه
 • تاسیس دفاتر انجمن در سطح کشور به منظور گسترش فعالیت‌های انجمن در سطح ملی  
 • نشر دستاوردهای انجمن در قالب مقاله، کارگاه و بسته های آموزشی    

خط مشی :

 • فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی انجمن در سطح محلی و ملی به سطح بین المللی اولویت دارد.
 • کمک در ارائه خدمات بالینی ، حمایتی و رفاهی به اعضای انجمن نسبت به سایر مبتلایان به صرع در کشور اولویت دارد.
 • فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی و اطلاع‌رسانی انجمن با کادر تخصصی مرتبط در اولویت با سایر متخصصان است.
 • آموزش و خدمات حمایتی به اعضا و جامعه به صورت سطح بندی ارائه می‌شود. سطح اول این خدمات توسط نیروهای داوطلب آموزش دیده انجام خواهد شد.
 • اولویت انجمن در ارائه مستقیم خدمات بالینی مربوط به خدماتی است که خلأ آن در جامعه وجود دارد و در سایر موارد به صورت معرفی مراکز به منظور بهبود دسترسی است.

اهداف کوتاه مدت

 1. به روز کردن اطلاعات کادر پزشکی
 2. افزایش آگاهی بیماران به فرآیندهای تشخیص و درمان
 3. آموزش همگانی شناسایی عوامل خطر و پیشگیری از برخورد با این عوامل در سطح خانواده، محیط های کاری و اجتماع
 4. انعکاس اطلاعات علمی در زمینه عوامل خطر موجود در جامعه برای بیماری صرع به بخش ها و سازمان های اجرایی
 5. افزایش سازگاری مبتلایان با بیماری
 6. افزایش مهارت های حرفه ای – هنری
 7. بهبود شرایط رفاهی مبتلایان
 8. افزایش آگاهی از قوانین و خدمات موجود در جامعه
 9. افزایش مهارت های حرفه ای و ارتباطات موثر و حضور در جمع
 10. بهبود دسترسی به خدمات بالینی و اجتماعی
 11. افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مناسب در افراد جامعه نسبت به بیماران و صرع