#دانش_آموزمبتلابه_صرع

دانش‌آموزان مبتلا به صرع

بیشتر کودکان مبتلا به صرع، دانش‌آموزان عادی هستند. آنها به خوبی از عهدۀ وظایف تحصیلی و اجتماعی خود برمی‌آیند. با این حال تعداد قابل توجهی از کودکان مبتلا به صرع، نسبت به مشکلات مدرسه، آسیب‌پذیر هستند.

دانش آموزانی که بیشتر دچار این مشکلات می‌شوند، به انواع شدید صرع مبتلا هستند. ممکن است مبتلا به سندرم‌های سخت صرعی باشند یا تشنج‌هایشان همراه سایر وضعیت‌های مغزی مثل آسیب تروماتیک مغزی، عفونت مغزی یا اختلال‌های عصبی تکاملی  باشد. تشنج‌های این کودکان، به سختی کنترل می‌شود و معمولاً بیش از یک نوع دارو مصرف می‌کنند.

از طرف دیگر کودکان با صرع کنترل شده و بدون ضایعۀ مغزی، مشکلات یادگیری و اجتماعی – هیجانی کمتری دارند.

• تأثیر تشنج‌ها

تشنج‌های مکرر، در سال‌های پیش از مدرسه، می‌تواند روی مهارت‌های بنیادی و شناخت کودک تأثیر بگذارد. بنابراین دانش‌آموز ممکن است مدرسه را آغاز کند، بدون اینکه آمادگی لازم برای کسب مهارت‌های علمی را داشته باشد.

در سال‌های مدرسه، ممکن است روزهای زیادی، کلاس درس را به دلیل وقوع تشنج یا بررسی‌های دارویی از دست بدهد. بنابراین دانش‌آموز ممکن است فرصت‌های یادگیری و همچنین فرصت تعامل اجتماعی با همسالانش را از دست بدهد.

تشنج‌ها می‌توانند خیلی مشخص بوده، واکنش‌های حرکتی را درگیر کنند یا با رفتارهای پیچیده‌ای همراه شوند. همچنین تشنج‌ها می‌توانند کوتاه بوده، به ندرت جلب توجه کند و یا فقط تمرکز را از بین ببرد. با این همه، تمرکز و یادگیری می‌تواند قبل، هنگام و خیلی کوتاه بعد از تشنج مختل شود.

تشنج‌های شبانه می‌توانند منجر به خواب کم و خستگی روزانه شوند. تشنج‌های متعدد یا طولانی مدت هم می‌توانند با رخوت بعد از تشنج همراه شوند.

• تأثیر داروها

داروهای ضدصرع، به ویژه زمانی که دانش‌آموز بیش از یک دارو مصرف می‌کند؛ می‌تواند با روی یادگیری اثر جانبی داشته باشد. کاهش تمرکز و هوشیاری، کاهش سرعت واکنش مناسب و سرعت فرآیندهای ذهنی، تغییرپذیری در خلق‌وخو و رفتار، بعضی از این عوارض جانبی هستند که می‌توانند یادگیری را تحت‌تأثیر خود قرار دهند.

• جنبه‌های خاص اجتماعی – هیجانی در صرع

صرع همچنان وضعیتی است که سوءتعبیر دارد و با نگرش منفی همراه است. معلمان، اعضای خانواده و همسالان ممکن است نگرش‌های منفی داشته باشند . آنها ممکن است توانایی دانش‌آموز را کمتر از حد انتظار بدانند؛ یا ممکن است بدون ضرورت، او را بسیار محدود کنند و یا مراقبت بیش از حد اعمال کنند.

تشنج‌ها ممکن است منجر به اضطراب یا احساس شرم در دانش‌آموز شوند. دانش‌آموزان بزرگتر ممکن است نسبت به توانایی‌های خود در مورد استقلال فردی و کنترل زندگی‌شان دچار تردید شوند. اعتماد به نفس و اشتیاق به یادگیری ممکن است در دانش آموز کاهش یابد.

بیشتر

بررسی و مقایسه مهارت دست در دانش آموزان عادی ودانش آموزان مصروع

سعیده مرتضوی[1] سپيده مرتضوي

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان 

چكيده :

مقدمه: عملکرد طبيعي و ماهرانه اندام فوقانی براي انجام فعاليتهاي روزمره زندگي از اهمیت بسیاری برخوردار است. باتجزیه وتحلیل فعالیتهایی فوق مشخص می شود که اهميت عملکرد اندام فوقانی به علت وجود مهارتهای حرکتی ظریفي است كه براي انجام فعالیتها و نیز برقراری ارتباط با سایرین ضروری است. پر واضح است که فقدان و یا اختلال این حرکات موجب مشکلات متعددی برای کودکان می گردد.لذا بررسی ومقایسه مهارتهای حرکتی این گروه با کودکان عادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مواد و روش تحقیق:                                                                                                                                                                  

42 دانش آموز مصروع با  40 دانش آموز عادی  با دامنه سنی 7 تا 10 سال (سال  11/8X=  ، 09/1 SD =) به روش مقطعي در اين مطالعه شركت نمودند. پس از كسب رضايت از والدين و آشنايي دانش آموز با نحوه انجام آزمون مراحل  ارزيابی با تست پرد و پگ بورد  انجام شد.

يافته ها: میانگین سرعت حرکت  (تعداد در 30 ثانيه) دست غالب و مغلوب، میانگین هماهنگی دو دست و میانگین مهارت دست در دو گروه ، در سطح P≤  0/05دارای  اختلاف میانگین معنادار می باشد.

 میانگین سرعت دست حرکت غالب و مغلوب، هماهنگی حرکت دودست و مهارت دست در سطح P≤  0/05  در دختران و پسران در هردوگروه معنادار نمی باشد.

میانگین مهارت دست در سطح P≤  0/05  در چپ دستها وراست دستها در هر دوگروه معنادار نمی باشد. P≤  0/05 

بحث : نتايج اين مطالعه نشان داد كه نمرات خرده آزمونهای مهارتهای دست در دانش آموزان عادی ومصروع متفاوت است. ولی در دو گروه به تفکیک جنسیت وبرتری طرفی تفاوت معناداری مشاهده نشد. لذا بر اساس شواهد موجود، برنامه هاي جامع توان بخشي براي افرادمصروع پيشنهاد مي شود.

واژگان كليدي: دانش اموزان مصروع ، مهارت دست، تست پرد و پگ برد


بیشتر