سعیده مرتضوی[1] سپيده مرتضوي

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان 

چكيده :

مقدمه: عملکرد طبيعي و ماهرانه اندام فوقانی براي انجام فعاليتهاي روزمره زندگي از اهمیت بسیاری برخوردار است. باتجزیه وتحلیل فعالیتهایی فوق مشخص می شود که اهميت عملکرد اندام فوقانی به علت وجود مهارتهای حرکتی ظریفي است كه براي انجام فعالیتها و نیز برقراری ارتباط با سایرین ضروری است. پر واضح است که فقدان و یا اختلال این حرکات موجب مشکلات متعددی برای کودکان می گردد.لذا بررسی ومقایسه مهارتهای حرکتی این گروه با کودکان عادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مواد و روش تحقیق:                                                                                                                                                                  

42 دانش آموز مصروع با  40 دانش آموز عادی  با دامنه سنی 7 تا 10 سال (سال  11/8X=  ، 09/1 SD =) به روش مقطعي در اين مطالعه شركت نمودند. پس از كسب رضايت از والدين و آشنايي دانش آموز با نحوه انجام آزمون مراحل  ارزيابی با تست پرد و پگ بورد  انجام شد.

يافته ها: میانگین سرعت حرکت  (تعداد در 30 ثانيه) دست غالب و مغلوب، میانگین هماهنگی دو دست و میانگین مهارت دست در دو گروه ، در سطح P≤  0/05دارای  اختلاف میانگین معنادار می باشد.

 میانگین سرعت دست حرکت غالب و مغلوب، هماهنگی حرکت دودست و مهارت دست در سطح P≤  0/05  در دختران و پسران در هردوگروه معنادار نمی باشد.

میانگین مهارت دست در سطح P≤  0/05  در چپ دستها وراست دستها در هر دوگروه معنادار نمی باشد. P≤  0/05 

بحث : نتايج اين مطالعه نشان داد كه نمرات خرده آزمونهای مهارتهای دست در دانش آموزان عادی ومصروع متفاوت است. ولی در دو گروه به تفکیک جنسیت وبرتری طرفی تفاوت معناداری مشاهده نشد. لذا بر اساس شواهد موجود، برنامه هاي جامع توان بخشي براي افرادمصروع پيشنهاد مي شود.

واژگان كليدي: دانش اموزان مصروع ، مهارت دست، تست پرد و پگ برد