دکتر طیبه عباسیون- بیمارستان آراد

صرع بیماری مزمنی است که با حمله های تشنجی تکرار شونده تظاهر می کند. این بیماری ناشی از دشارژ های الکتریکی ناگهانی کنترل نشده نورون های قشر خاکستری مغز می باشد. صرع تظاهرات بالینی وسیعی دارد که از یک حملۀ کوتاه اختلال هوشیاری تا حملۀ بزرگ تونیک کلونیک حرکتی متغیر می باشد. حملات صرعی استریوتیپیک بوده و کاملاً مشابه هم هستند که نشانۀ بارز حمله های صرعی است. حمله های غیر صرعی می تواند از لحاظ بالینی بسیار شبیه به صرع باشد و عدم تشخیص صحیح این حمله ها، منجر به درمان های نادرست شده که می تواند صدمه های جدی به بیمار وارد کند که بستری در بخش مراقبت های ویژه و یا انتوباسیون غیر ضروری بیمار از این موارد است. نوار طولانی مدت مغز همراه با ویدئو می تواند حمله های صرعی را از غیر صرعی افتراق دهد. حمله های غیر صرعی به دو گروه حمله های غیر صرعی سایکوژنیک و غیر سایکوژنیک تقسیم بندی می شود. حمله های غیر صرعی غیر سایکوژنیک به موارد سنکوپ، میگرن، اختلالات خواب و …. تقسیم بندی می شوند.

واژگان کلیدی : حمله های غیر صرعی ، نوار مغز طولانی مدت