دكتر عباس   علي مددي

عضو هيئت علمي دانشگاه

(مركز آموزش علمي – كاربردي پيشتازان آئين زندگي)

دكتر ناجي   مزرعـه

متخصص مغز و اعصاب

مقدمه : فرنوفوبيا (phernophobia) يكي از مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي بوده و به ترس از فقدان كنترل شناختي اطلاق مي شود. نتايج مطالعات معدودي نشانگر آن است كه فرنوفوبيا در برخي از اختلالات مانند افسردگي وجود دارد. از آنجائي كه در بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي و نورولوژيك همچون صرع مشكلات شناختي به ويژه به عنوان نشانه هاي پيش از حمله، يكي از ماركرهاي بارز مي باشد، لذا بنظر مي آيد وجود فرنوفوبيا بتواند وضعيت بيمار را دشوارتر ساخته و يك سيكل معيوب را شكل دهد. اين مسأله زماني قابل تأمل و بحراني تر است كه بدانيم 30 تا 50 درصد افراد مبتلا به صرع زماني در طول بيماري خود دچار مشكلات روانپزشكي مي شوند. با اين زمينه بديهي است سير و پيش آگهي اختلالات نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. بدينسان هدف از اين مطالعه بررسي پديده فرنوفوبيا در بيماران مبتلا به صرع بود.

روش: در اين پژوهش 45 نفر در قالب دو گروه (25 نفر مبتلايان به صرع و 20 نفر گروه كنترل) با مشخصه سني (27/8 ± 50/25) مورد بررسي قرار گرفتند. از عامل فرنوفوبياي آزمون 20-TAS تيلور بعنوان ابزار تحقيق استفاده شد.

نتايج : داده ها با استفاده از روش t تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد كه بين گروههاي بيمار و كنترل از نظر ميزان فرنوفوبيا تفاوت معني دار وجود دارد (001/0) (42/5=t).

بحث : توجه به برخي از نشانه هاي از جمله مشكلات شناختي مي تواند ترسي را بوجود آورد كه فرنوفوبيا ناميده مي شود. در واقع بنظر مي آيد فرنوفوبيا در تشديد مشكلات شناختي بيماران مصروع نقش بارزي داشته باشد. اين مسأله سيكل معيوبي را بوجود مي آورد كه سبب بدتر شدن وضعيت بيمار خواهد شد. لذا بنظر مي آيد اين پديده (فرنوفوبيا) در تبيين بخشي از مشكلات شناختي بيماران مصروع سهم بسزايي را به خود اختصاص مي دهد.