نویسنده: سكينه صيادجو (عضو هیئت علمی)

مقدمه: از جمله مواردی که سلامت کودکان را به مخاطره می اندازد بیماری ها هستند. در دوره کودکی مانند سایر دوره ها، کودک با بیماری های ویروسی، باکتریایی و… روبرو می شود که برخی از آنها با تشنج همراه است؛ مانند تشنج ناشی از تب که با افزایش دمای بدن و در صورت عدم کنترل و کاهش دما می تواند منجر به  تشنج شود. شیوع این مشکل 5-2 در صد و یک مورد از 20 کودک 6 ماهه تا 5 ساله را در گیر می سازد. لذا به دلیل اهمیت موضوع، بررسی حاضر جهت تعیین علت تشنج و برخی از مشخصات دیگر کودکان بستری در بخش اطفال مجتمع آموزشی درمانی امیر (ع) سمنان صورت گرفت.

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بوده که در مدت یک سال (1386) با مطالعه تمام پرونده های کودکانی که به علت تشنج ناشی از تب بستری شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم مانند سن، جنس، سابقه تشنج و… از آنها استخراج گردید و در چک لیست وارد شده؛ سپس اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد که ازلحاظ جنسیت، پسر و دختر هر کدام  50% بودند. 4/89% کودکان زیر 5 سال، و در خصوص تکرار تشنج در این کودکان 8/61% برای مرتبه اول و 2/38% برای بار دوم دچار تشنج شده بودند.کوتاهترین و بلندترین مدت زمان تشنج به ترتیب 1 و 15 دقیقه بود.از لحاظ وجود سابقه تشنج ناشی از تب در فامیل،  یافته ها نشان داد که از 41 پرونده کودک که سابقه فامیلی ثبت شده بود 14 نفر(1/34%) بروز تشنج در فامیل درجه یک و دو مثبت گزارش کرده بودند. بیش از نیمی از کودکان(7/51%) حاصل سزارین و مابقی زایمان طبیعی بودند. 50% تشنج در فرزند اول، 24% در فرزند دوم و بقیه در فرزندان دیگر  رخ داده بود. شايعترين علائم به ترتيب تونيك كلونيك 5/73%، خيره شدن چشم ها 7/64%، خارج شدن كف از دهان 2/38%، كاهش سطح هوشياري 9/27% ، سيانوز22 % و بي اختياري ادرار يا مدفوع  7/11% و سر درد 3/1% در كودكان گزارش شده است. بیشترین بیماری های همراه سرماخوردگی، اسهال و استفراغ، اوتیت میانی حاد وعفونت های ادراری بودند. 5/29% بدون درمان،  5/48% تحت درمان با فنوباربیتال به تنهایی یا همراه داروهای دیگر و 22% فقط تحت درمان با دیازپام قرار گرفتند.

نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهد تشنج ناشی از تب در کودکان زیر 5 سال شایع می باشد؛ که با توجه به افزایش قابل توجه عوارض شدید عصبی در آینده از قبیل صرع، شناسایی و کنترل افزایش دمای بدن و در صورت بروز تشنج، تشخیص و درمان به موقع از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.