انجمن صرع ایران با توجه به محدودیت در اجرای برنامه های حضوری، در فصل تابستان اقدام به برگزاری دو وبینار علمی برای پزشکان کرد.

   هدف از برگزاری این وبینارها که هر کدام به مدت یک و نیم ساعت در روزهای پنجشنبه نهم مرداد و 25 شهریور با حمایت شرکت های رایمند راد و پارس دارو برگزار شد، به روز رسانی اطلاعات علمی پزشکان دربارۀ صرع بود.

   در وبینار نخست  دکتر علی اکبر اسدی پویا، دکتر محسن جواد زاده، دکتر مهدی نیکوبخت و دکتر بهنام صفرپور در مورد موضوعات زیر با حضور 35  نفر از پزشکان در فضای  Zoom به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • Greeting,The purpose of the webinar: Refractory Epilepsy
  • Anti-seizure devices
  • Refractory Epilepsy and VNS indications
  • VNS , Corpus Callosotomy

 

   و در وبینار دوم دکتر مهیار نوربخش، دکتر بابک بخشایش و دکتر نیره اکبری با حضور 56 نفر پزشک شرکت کننده، در مورد موضوعات زیر در فضای فراهم شده توسط شرکت سورن پارس، به آموزش و گفت و گو پرداختند.

  • Epilepsy classification
  • New anti-seizure drugs
  • A pragmatic approach to select appropriate antiseizure medications in patients with epilepsy

 

   انجمن صرع ایران با توجه به محدودیت در اجرای برنامه های حضوری، تا پایان شیوع کرونا، برگزاری این وبینارها را در دستور کار خود خواهد داشت.