انجمن صرع ایران روز پنج شنبه ششم فروردین ماه به مناسبت روز جهانی بنفش در برج میلاد تهران، نمایش خیابانی برگزار کرد.

   فاطمۀ عباسی، کارشناس مسئول روابط عمومی انجمن صرع ایران ضمن اشاره به اهمیت آگاهی بخشی برای صرع، در مورد استقبال مردم از این حرکت نمادین گفت: “اجرای نمایش خیابانی در ایران به دلیل کمرنگ بودن، برای مردم بسیار جذاب و کنجکاوانه است. به همین دلیل فرصت خوبی را برای افزایش آگاهی مردم به دنبال سؤال هایی که در مورد موضوع نمایش می پرسند، فراهم می کند.”

  عباسی افزود: ” گروه نمایش خیابانی از مدرسۀ تئاتر سه نقطه با شنل و کلاه های بنفش در حالیکه صورت هایشان با رنگ بنفش گریم شده بود در دو نوبت یک ساعته در ساعت های 17 و 19 به اجرای نمایش پرداختند.”

   مسئول روابط عمومی انجمن صرع گفت: ” گروه نمایش خیابانی که برنامۀ خود را در طبقه های پایین و میانی و نیز بالکن طبقۀ اول اجرا کرد، پلاکاردهایی با شعارهای مختلف از جمله “روز جهانی بنفش گرامی باد”، “برای تغییر نگرش صرع به ما بپیوندید”، “صرع چیزی بیش از تشنج است”، “همۀ تشنج ها مثل هم نیستند”، “برای صرع به پا خیزیم”، “آگاهی بیشتر، آسیب کمتر”، “به فرد بنگرید نه به صرع او”، “آیا کمک های اولیه هنگام تشنج را می دانید؟”، “من صرع دارم، من هستم”، “حقیقت یا افسانه؟ صرع یا خرافه؟”  در دست داشت و در کنار اجرای این نمایش به وسیلۀ توزیع بروشور آشنایی با انجمن و فصلنامۀ صرع و سلامتی در مورد صرع اطلاع رسانی کرد.”

  عباسی ادامه داد: “این روز که به پیشنهاد کسیدی مگان دختر 9 سالۀ کانادایی برای آگاهی بخشی در مورد صرع برگزار می شود، نماد رنگ بنفش را به دلیل رنگ گل گیاه اسطوخودوس که در درمان صرع مؤثر است، انتخاب کرده است.”