داستان زندگی تو با صرع، می تواند کلیدی باشد که قفل زندان درون یک نفر را باز کند.
نترس از این که داستانت را با دیگران سهیم شوی.