*دكتر الهام بيدآبادي، **دكتر آبتين حيدر زاده، ***دكتر حوري ارجمندي،****دكتر محمد رضا عزيزي اصل

*فوق تخصص مغز واعصاب كودكان، استاديار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 **  متخصص پزشكي اجتماعي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

  *** پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 **** دستيار تخصصي سال آخر بيماري هاي كودكان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشكي گيلان

*نويسنده مسئول: آدرس:رشت.بلوارشهیدنامجو.بیمارستان17شهریور.دفترگروه کودکان

مقدمه: تشنج از شايع ترين اختلالات نورولوژيكي است كه بيماران به دنبال آن به متخصص اعصاب مراجعه مي كنند. هدف ايده آل در درمان تشنج كنترل كامل با داروهايي است كه حداقل اثرات جانبي را دارد و كيفيت زندگي بيمار را بهبود مي بخشد.

هدف: هدف از انجام اين مطالعه بررسي مقايسه اي فنوباربيتال و كاربامازپين به عنوان درمان تك دارويي در درمان تشنج پارشيل با ژنراليزاسيون ثانويه مي باشد.

مواد و روش ها:  اين مطالعه بر روي پرونده 71 كودك 12-2 ساله مبتلا به تشنج پارشيل با ژنراليزاسيون ثانويه  كه از سال 85 لغايت 86 به درمانگاه فوق تخصصي مغز و اعصاب كودكان مراجعه كرده بودند و به صورت تصادفي منظم(يك در ميان)  در دو گروه كاربامازپين (36 نفر) و فنوباربيتال (35نفر) قرار گرفته بودند، انجام شده است. هر دو گروه 6 ماه تحت درمان دارويي بودند. در انتهاي كنترل شش ماهه دو گروه كاربامازپين (7/50%) و فنوباربيتال(3/49%) از نظر تيپ حملات تشنج، مدت زمان پايداري هر حمله، تواتر حملات و ميزان پاسخدهي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج: 32 دختر (47%) و 46 پسر( 53%) در اين مطالعه شركت داشتند. تيپ حملات، ميانگين تواتر و مدت زمان پايداري حملات تشنج قبل از درمان در دو گروه يكسان بوده است. پس از درمان 23 نفر (9/63%) از گروه كاربامازپين و 22 نفر( 9/62%) از گروه فنوباربيتال بدون تشنج بودند.  پاسخ به درمان و تيپ حملات در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. ميانگين تعداد حملات تشنج در گروه كاربامازپين 66/0 و در گروه فنوباربيتال 8/0 بود. تفاوت دو گروه معني دار نبود. ميانگين مدت زمان پايداري حملات تشنج در گروه كاربامازپين 63/12 ثانيه و در گروه فنوباربيتال 15 ثانيه بود. تفاوت دو گروه معني دار نبود. اگرچه در 2 نفر     ( 5/5%) از گروه كاربامازپين اختلال در تست هاي كبدي ديده شد اما در كل تفاوت دو گروه از نظر عوارض جانبي معني دار نبود.

نتيجه گيري : در مقايسه تاثير فنوباربيتال با كاربامازپين در كاهش تواتر  حملات تشنج، مدت زمان پايداري هر حمله و در كل پاسخدهي به درمان تفاوت معني داري مشاهده نشد. بنابراين در مناطقي كه كنترل آزمايشگاه براي چند ماه اول براي چك آزمايشات خون از نظر بررسي CBC  و LFT وجود دارد انتخاب يكي از اين دو دارو به صلاحديد پزشك و در مناطق بدون در دسترس بودن آزمايشگاه، فنوباربيتال با توجه به  عدم نياز به كنترل آزمايشگاهي توصيه مي شود.

كليد واژه ها: تشنج ها، صرع، فنوباربيتال، كاربامازپين، كودكان