داوطبان یکی از بزرگترین سرمایه‌ها و ستون اصلی هر سازمان مردم‌نهاد هستند. یکی از روش‌های کمک به این سازمان‌ها، فعالیت داوطلبانه است. داوطلب انجمن صرع ایران، فرد نیکوکاری است که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط با انجمن را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد بوده  و در دیگر جنبه‌ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای یادآوری جایگاه رفیع داوطلبین در انجمن صرع ایران، شاید ذکر این نکته کافی باشد که بنیانگذاران انجمن، اعضای هیئت مدیرۀ انجمن، مدیر عامل انجمن و معاونت‌های آن، همگی به شکل داوطلبانه در انجمن فعالیت می‌کنند.


انجمن صرع ایران به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:

  1. انجمن صرع ایران مانند هر سازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعی خود را از نیروهای داوطلب کسب می‌کند.
  2. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی انجمن صرع، انجمن را از استخدام نیروهای موظف و به تبع آن صرف هزینه، بی‌نیاز می‌گرداند.
  3. داوطلبین انجمن با انجام فعالیت‌هایی چون بازارچه‌های خیریه، برای انجمن کسب درآمد می‌کنند.

داوطلبین انجمن بعد از مدتی، سفیر انجمن می‌شوند تا پیام و رسالت انجمن را با خود در سطح جامعه گسترش ‌دهند.