دکتر محمدعلی آرامی,  نورولوژیست
بیمارستان میلاد تهران

aliarami40@gmail.com

خلاصه
کورتیکوگرافی حین عمل جراحی روشی نسبتا جدید است که در صورت انتخاب موارد مناسب و اجرای صحیح آن میتواند برای بهبود نتایج جراحی بکار گرفته شود.
علاوه بر ثبت و شناسایی فوکوس های تشنجی, کورتیکوگرافی در فرایند نقشه برداری مغزی نیز ضروری است. این موضوع هنگام کرانیوتومی در حالت بیداری هم اهمیت بسزایی دارد و میتواند از تفسیرهای نادرست جلوگیری کند. موضوعی که در تعیین مناطق تکلم اهمیت ویژه دارد.
با این حال در مورد اثربخشی و مفید بودن چشمگیر آن اتفاق نظر کامل وجود ندارد. بسته به پاتولوژی زمینه ای ممکن است سودمندی آن متفاوت باشد. همچنین گاهی مشکلات تکنیکی نیز برای انجام یک کورتیکوگرافی استاندارد مزاحمت ایجاد میکنند.
در این مقاله در خصوص نحوه انجام کورتیکوگرافی حین عمل و مشکلات موجود و نحوه مدیریت آنها و همچنین اندیکاسیون های انجام آن و اختلاف نظرهای موجود توضیحاتی داده خواهد شد.