انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید، ساعت 10 صبح روز پنجشنبه بیست و نهم تیر ماه در محل سالن آموزش و پرورش منطقۀ 7 برگزار کرد.

   در این جلسه ، ابتدا دکتر بهنام صفرپور، نایب رئیس هیئت مدیره نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام نمودند و هیئت رئیسه را تشکیل داده و جلسه رسمیت یافت. اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از احمدخیری کادیجانی به عنوان رئیس این مجمع، دکتر جعفر مهوری و دکتر پرویز بهرامی به عنوان ناظران و فاطمه حسن پور به عنوان منشی انتخاب شدند. سپس دکترداریوش نسبی طهرانی، مدیر عامل انجمن، ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع، گزارشی از فعالیت های اجرایی انجمن را که در طی سال گذشته از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری در قالب مصوبات هیئت مدیره جنبۀ اجرایی داشتند، به سمع و نظر اعضای حاضر رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

    پس از آن محسن فرج، معاونت اداری-مالی به نمایندگی از هیئت مدیره، به تفصیل گزارش مالی انجمن را ارائه داد.سپس محمد ایمانی پور،  بازرس قانونی انجمن ضمن تأیید فعالیت ها و تلاش های انجام شده در طی سال 1401 ، عملکرد مالی هیئت مدیره را بر وفق اساسنامه، مقررات و مصوبات اعلام کرد.

  به دنبال قرائت گزارش ها، هیئت رئیسۀ مجمع نسبت به تصویب بندهای مجمع اقدام کردند که این بندها شامل تصویب صورت های مالی سال 1401 و حق عضویت بود.

 پس از آن مجمع وارد فرایند انتخابات شد و کاندیداهای حاضر در مجمع برنامه های خود را معرفی کرده و در نهایت رأی گیری انجام شد.

   به ترتیب کسب آراء از سوی حاضران در این جلسه، اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: دکتر رضا شروین بدو، دکترروشنک تیرداد، دکترداریوش نسبی طهرانی، دکتر کورش قره گوزلو ، فاطمه عباسی سیر و اعضای علی البدل دکتر سیدسهراب هاشمی فشارکی، دکتر سیدنوید نقیبی؛ بازرس اصلی محمد ایمانی پور و بازرس علی البدل دکترسیده فائزه موسوی نیا.

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مطابق اساسنامه، اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال و بازرس به مدت یک سال در اجرای امور انجمن صرع، مسئولیت خواهند داشت.