بیست و هشتمین سالگرد تأسیس انجمن صرع ایران – اول بهمن 1402
تهران – سالن پیامبر اعظم (ص)