عذاب وجدان، اثر آلبا دسس پدس نویسندۀ ایتالیایی است که عمدتاً قهرمان داستان هایش زن هستند. محل وقوع همۀ داستان های این نویسنده ایتالیا است.
در عذاب وجدان که سبک نگارش آن، نامه نگاری بین شخصیت هاست، پیش از همه با قهرمان کتاب یعنی “فرانچسکا” مواجه می شویم که دوست دوران نوجوانی خود یعنی “ایزابلا” را برای درددل در مورد موضوع مهم زندگی اش برگزیده است.
داستان به شکلی کاملاً غافلگیر کننده و با سرنوشتی غیرقابل پیش بینی برای همۀ قهرمانان کتاب به پایان می رسد.