جان شیفته ، رمانی چهار جلدی اثر رومن رولان است. فضای داستان فرانسۀ ابتدای سده بیستم است و رمان وضعیت اجتماعی این دوران را به تصویر می‌کشد.
جان شیفته، سرگذشت زنی را نقل می‌کند که روحی شیفته و عاشق دارد و زندگی‌اش مثل نام‌ خانوادگی‌اش، ریوی‌یر (به معنای رودخانه) به رودی پرپیچ و خم و پرآب و غنی می مانَد.
جان شیفته در ایران با ترجمه محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) منتشر شده‌است. او نخستین فصل این اثر را در زندان قصر ترجمه کرد و دربارۀ آن گفته‌است «ترجمه این اثر پیرم کرد. چه سال ها که قطره قطره آب شدم و فروریختم».
این کتاب در کتابخانه انجمن صرع موجود است.