این کتاب اولین بار در سال 1386 توسط نشر چشمه چاپ شده ‌است. داستان به صورت اول شخص روایت می‌شود. اکثر شخصیت‌های داستان واقعی هستند مانند راوی که خود نویسنده می‌باشد، گل‌گیسو دختر نویسنده و همایون دوست نویسنده؛ و به همین صورت بیشتر اتفاق هایی که در کتاب می‌افتد منشأ حقیقی دارند.
هر فصل کتاب مشتمل بر روایت اتفاق هایی است که در بازۀ زمانی کوتاهی (در حد یک‌روز) برای راوی اتفاق می‌افتند. زمان داستان به صورت خطی پیش نمی‌رود؛ ولی داستان در فاصلۀ زمانی بین جدا شدن راوی از همسرش و تهیۀ مبلغ مهریه اتفاق می‌افتد.