این کتاب انعکاسی از نگاه جذاب و طنزآمیز نویسنده به زندگی در ایران و آمریکاست که باورهای مشترک را با وجود دیواری که مرزها ایجاد کرده اند، یادآور می شود.
نویسندۀ اثر ضمن نگاهی به زندگی گذشته اش در ایران، با استفاده از عناصر خیال، دوران کودکی خود را رقم می زند و در حین این جریان، داستان وقایع اجتماعی و وضعیت مردم، زندگی شهرنشینی و مصائب آن را توصیف می کند.
استفاده از کلمات طنزآمیز متن این کتاب، خواننده را به طور ضمنی با برخی رفتارهای ناشایست اجتماعی که در قالب فرهنگ درمی آیند، آشنا می کند؛ رفتارهایی مانند دورغ گفتن، غیبت، بدگویی و کنجکاوی های بیش از حد که در بیشتر تغییرهای زندگی اجتماعی نظیر
مراسم ازدواج، ورود فردی جدید به دایرۀ ارتباط های قبلی، تغییر مکان، خرید وسایل جدید و … رخ می دهند.