برنامه ریزی اقتصادی همان طور که از نامش پیداست ، برنامه ریزی برای مدیریت منابع مالی شماست. هر فردی ، چه مبتلا به صرع باشد و چه نه ؛ به این برنامه ریزی نیاز دارد. اگر یکی از اعضای خانوادۀ شما ، مبتلا به صرع است ، دقت به برنامه ریزی اقتصادی ومالی خانواده بسیار مهم است. لازم است دربارۀ نیازهای مالی فرد مبتلا به صرع ، مثل سایر اعضای خانواده ، فکر کنید. اولویت ها را مشخص کنید ، شکاف ها را تعیین نمایید و برای پر کردن این شکاف ها کمک بگیرید. ✳️

🔽🔽🔽موارد زیر را در نظر بگیرید :

• اگر شما مبتلا به صرع هستید و کار می کنید ، آیا صرع روی شغل و درآمد شما تأثیر می گذارد؟ آیا شما پشتیبانی مالی ، برای زمانی که نمی توانید کار کنید ، دارید؟

• اگر نتوانید کار کنید ، چه منابع مالی خواهید داشت؟ آیا وضعیت مالی شما ، برای زمان ناتوانی مناسب است؟ آیا این وضعیت می تواند نیازهای شما را تأمین کند؟

• اگر شما همسر یا والدین یک فرد مبتلا به صرع هستید ، اگر آنها نتوانند کار کنند ، آیا ثبات مالی خانواده و نیازهای افراد ، تحت تأثیر قرار می گیرد؟ آیا برای این مسئله ، برنامه خاصی دارید؟

• اگر کودک شما صرع دارد ، این مسئله ، اقتصاد خانواده را چگونه متأثر می کند ؟ در نظر بگیرید اگر نیاز به درمان های بیشتر و خدمات خاصی باشد ؛ چه هزینه های بیشتری را خواهید داشت؟

• اگر هر عضو دیگری از خانواده مبتلا به صرع است ؛ آیا این مسئله ، توانایی کار کردن شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ آیا خودتان نیاز به زمانی برای مراقبت از خود و مرخصی دارید؟ این مسئله چه تأثیری برایتان خواهد داشت؟ چه هزینه های اضافی برای شما در بر دارد؟