الگوهای خوب

با برنامه ریزی موفق و ایجاد الزامات قانونی مؤثر، هم به کارفرما و هم  به کارمند/کارگر کمک می شود تا بتوانند یک رابطۀ مثبت کاری را با هم داشته باشند. با برنامه ریزی موفق برای افراد مبتلا به صرع، سازمان شما می تواند از مهارت های آنان، بیشترین منفعت را  ببرد. همچنین استفاده از این الگو، کمک می کند تا از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود.

ارتباط

مهمترین عامل در یک برنامه ریزی موفق برای کارفرمایان، شنیدن مسائل کارمندان/کارگران مبتلا به صرع و ارتباط شفاف با آنان است. افراد مبتلا به صرع، بهترین اطلاعات را از پتانسیل ها و توانمندی های خود و همچنین از ماهیت صرع دارند. آنها بهتر از هر فرد دیگری می توانند به شما بگویند که – در صورت نیاز – در کدام قسمت می توانند مفیدتر واقع شوند.

مرخصی استعلاجی

به عنوان یک کارفرما، تفکیک گزارش مرخصی های مرتبط با بیماری و  مرخصی های استحقاقی،  برای یک برنامه ریزی موفق اهمیت دارد. در افراد مبتلا به صرع، برخی از مرخصی ها ممکن است ارتباطی با صرع نداشته باشند مثل سردرد، خستگی، دردهای بدنی و … ؛ ولی همین ها می توانند واقعاً مرتبط به صرع هم باشند.  بعد از تشنج در افراد مبتلا به صرع، همۀ این علامت ها می تواند اتفاق بیفتد و نیاز به زمانی برای استراحت دارند تا بهبود یابند. یک تنظیم کاری مناسب، می تواند به فرد مبتلا به صرع اجازه دهد تا از مرخصی های استعلاجی استفاده کند. البته پژوهش ها نشان داده اند که معمولاً افراد مبتلا به صرع در مقایسه با جامعۀ عادی، غیبت کاری بیشتری ندارند.

آگاهی از صرع در محیط کاری

در یک برنامه ریزی موفق، فرد مبتلا به صرع می تواند تشویق شود تا به مسئولین و سایر کارکنان مجموعه،  در مورد صرع، افزایش آگاهی بدهد. این اقدام همچنین می تواند نگرش مثبتی از سوی کارکنان دیگر برای او ایجاد کند؛ که کمک می کند تا بتواند تنظیم کاری مناسب تری داشته باشد. البته نکتۀ مهم این است که اطمینان پیدا کنیم که فرد مبتلا به صرع با این مسئله راحت است. گاهی بعضی از افراد مبتلا به صرع، مایلند تا وضعیت خود را برای همه آشکار نکنند. ممکن است در صورتی که تشنج ها کاملاً کنترل شده باشد، فرد مبتلا فکر کند این موضوع خیلی برایش مناسب نیست. بهترین راه، پرسیدن از خود فرد مبتلا است؛ که چه احساسی برای این اقدام دارد و چه چیزی بیشترین کمک را به او می کند.

افزایش آگاهی صرع در محیط کاری، لازم است موضوع های زیر را در بر داشته باشد:

  • صرع چیست؟
  • انواع تشنج کدامند؟
  • اقدامات اولیه هنگام تشنج چه هستند؟
  • عوامل تشدید کننده تشنج ها کدام هستند؟