خوب زندگی کردن، هدف نهایی همۀ انسان ها است. اما زندگی با صرع بدون دست انداز نیست و شبیه به سفری است که اوج ها و فرودهای خودش را دارد.
زمان هایی هست که همه چیز خوب پیش می رود. شما احساس خوبی دارید و هر کاری انجام می دهید، شما را به جلو می برد. زندگی نرم پیش می رود. بعد ناگهان اتفاقی رخ می دهد. ممکن است تشنج ها بیشتر شوند یا مشکلی در زندگیتان اتفاق بیفتد.
روشی که با آن مشکلات را قبلاً حل می کردید؛ الان دیگر جواب نمی دهد. وقت آن است که راه حل جدیدی پیدا کنید.
ممکن است نیاز به روش جدیدی برای نگاه به زندگی همراه با صرع داشته باشید. راه جدیدی برای سازگاری و تطابق؛ راه جدیدی برای کمک گرفتن از دیگران.