بیش از یک میلیون نفر در ایران با صرع زندگی می کنند. با وجود این میزان شیوع،  هنوز صرع به خوبی در محافل عمومی درک نشده است. بسیار مهم است که مدرسه  برای دانش آموز مبتلا به صرع،  با ابزاری ضروری برای ایجاد یک محیط امن و غنی تجهیز شود.

قوانین می توانند اطمینانی ایجاد کنند برای این که نه تنها کارکنان مدرسه شامل مربی بهداشت، معلمان و سایر کارکنان  آمادگی داشته باشند؛ بلکه بتوانند تشنج یک دانش آموز را به خوبی تشخیص داده و به شیوه ای اثربخش مدیریت کنند.

همچنین قوانین حمایتی برای مراقبت در مدرسه به دانش آموزان اجازه می دهد تا بتوانند در صورت نیاز، به داروهای حیاتی و مهم دسترسی داشته باشند.

در نهایت با ایجاد آگاهی دربارۀ صرع به جامعۀ آموزشی مدرسه، دانش آموزان مبتلا به صرع می توانند در مدرسه احساس امنیت داشته ، از تمام پتانسیل یادگیری خود استفاده کنند و بدون هیچ ترسی از نگرش های منفی، روابط دوستانۀ معنادار  با دیگران بسازند.

مدرسه های امن برای صرع، می توانند امتیاز ویژه ای از طرف آموزش و پرورش بگیرند. قوانین در این زمینه می تواند به شیوه ای مؤثر، کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به صرع را افزایش دهد.

این مدرسه ها، چهار ویژگی اصلی دارند :

  1. آموزش کارکنان مدرسه برای تشخیص دقیق تشنج و اقدامات اولیه
  2. داشتن مجوز برای برنامۀ درمانی تشنج به عنوان قسمتی از پروندۀ دانش آموز و اجازۀ دسترسی به گروهی از کارکنان مدرسه که با دانش آموز مرتبط هستند.
  3. اطمینان از مصرف داروهای تجویزی پزشک برای دانش آموز مبتلا به صرع در زمان مدرسه
  4. آموزش و راهنمایی تمام دانش آموزان مدرسه دربارۀ صرع و کمک های اولیه در هنگام تشنج