افزایش شیوع چاقی یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی است.  یکی از عوامل مهم در حفظ سلامت عمومی افراد مبتلا به صرع، کنترل وزن است.

صرع، به خودی خود باعث افزایش یا کاهش وزن نمی‌شود؛ ولی دو عامل مهم: سبک زندگی و داروهای ضدصرع، بر تغییر وزن مؤثر هستند. بعضی از داروهای ضد صرع می‌توانند باعث افزایش وزن شوند؛ اما با  سبک زندگی فعال، می‌توان عوامل  ایجاد چاقی را کنترل کرد.

 بسیاری از متخصصان، افراد مبتلا به صرع را از فعالیت‌های ورزشی منع می‌کنند و اعتقاد دارند ورزش می‌تواند منجر به تحریک تشنج‌ها شود. فعالیت‌های بدنی با هدف کنترل وزن، با شدت متوسط 55 -65 درصد و حداکثر ضربان قلب، شدت مناسبی است که اثری بر تحریک تشنج‌ها ندارد. 

نکتۀ مهم اینکه بین تأثیر ورزش حرفه‌ای که می‌تواند منجر به افزایش استرس، فشارهای جسمی، تهویۀ زیاد، آسیب‌ به سر و تغییرهای متابولیکی شدید شود و فعالیت بدنی کنترل شده در افراد مبتلا به صرع، تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

محدودیت فعالیت حرکتی و اضافه وزن و در نتیجه تصویر بدنی نامطلوب، می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را برای زندگی سالم و طبیعی در افراد مبتلا به صرع ایجاد کند. فعالیت‌های بدنی با کنترل شدت ضربان قلب در حد متوسط، می‌تواند بدون تحریک تشنج، باعث کنترل وزن در افراد مبتلا به صرع شود.